Stiddi e griddi

Ah, griddi mei, vuci di l’aria pura,
ciatu di li purmuna di la notti,
mantici chi mi sciuscia rintra ‘u cori
e lu fa ranni e leggiu a lu so volo:
quntu v’haiu disiatu tuttu l’annu!

Qunt’è largu ddu bagghiu, quant’è funna
dda gebbia china ‘i stiddi ncapu ô ficu.
E ogni stidda ‘na stizza di ‘un mari
ch’un avi fini; pp’ogni stidda e munnu
un griddu sona ‘u so strumentu anticu.

Ah stiddi, stidda mia chi mi purtasti
unni lu cielo è trubbulu e luntanu!
Facisti ‘i mia un griddu e mi lassasti
sulu a cantari, a fari sirinati
ê lampiuna nta negghia vinizziana.

A vuci dâ poisia

Rici chi ora iu m’avissi a nzignari
a scriviri e parrari ‘u miricanu,
picchì nun sugnu un littiratu veru
s’iddu in tuscanu iu sequitu a pinsari
e a sunnàrimi sonni in sicilianu.
Si ‘u voi sapiri, iu nsaju di liggìri
pueti ngrisi, francisi e ostreci
nta lingua so, cu a traruzzioni ‘n facci
chi accumogghiu e scumogghiu cu la manu.
Sì, leggiu corchi libru chi m’accattu
ncapu Amazòn, e dopu, stinnicchiatu
ntô divanu, mi vaiu prumuniannu
palori cchiù luntani di luntanu.
E vaiu tambasiannu munni munni
cu nteppriti saputi e fausi amichi,
e ogni tantu, nzirragghiànnu l’occhi,
mpinci e nzerta lu cori unni ‘u sapiri
trova lavanchi nivuri e sciddìchi:
a paggina s’adduma e di trasattu
capisciu lu poeta socchi rici,
picchì dda vuci canta e mummurìa
cû ‘a stissa vuci ruci di me matri.

Ritrattu di fimmina

Cu sa  ppi quali offisa s’avia chiusu
dd’ostrica ‘nsirragghiata, dda carusa
chi mi paria accussì ruci e bedda.
L’amavu assai, ma ‘un ‘a potti ràpiri
né cu ‘i carizzi né cu ‘a poisia.
Mancu cu ‘na lama di cuteddu
iu l’avissi raputu, avissi statu
un vucceri ppi scanciu di poeta.

Non si ponnu ntrizzari
li junca cu li petri, mi dicia
me patri, ma iu ‘un vulia fari
né muri né panari, vulia sulu
curcarimi cu idda, siquitari
notti e jornu li panzi a sbattuliari.

Dd’occhi di meli, dda mia mala stidda
avia dui nomi, dui facci, quattr’occhi,
dui viddìchi, dui vucchi e sei pirtusa.
Nsumma era dui pirsuni e sulu idda:
una quann’era nura e disïusa,
e la chiamavu amuri e gioia mia,
l’autra quann’era tutta mbuttunata
e ci avia diri gnura e ‘ossignoria.

Sennu noddici, aviamu pattiatu
un commerciu essenziali, voli diri
chi ‘un eramu cumpari né parenti,
e dunca idda ‘i mmia ‘un vulia nenti,
fora chi socchi rintra ci trasia.

‘U so ‘ntroitu era ‘u so piaciri,
chistu ‘u pozzu capiri;
ma picchì sempri, dopu lu ricriu,
mi liggia ‘u cuntrattu ntô soffittu,
ppi scanciu di vasàrimi, e dicia
chi ‘un era amuri, chi cu mmia ‘un avia
nenti d’ammiscari e chi spartìri
fora chi sudura e sbattulìu?

 

Traruzzioni:

nsirragghiata: chiusa, rinserrata
rapiri: aprire
vucceri: macellaio
ppi scanciu di: invece che
‘ntrizzari li junca cu li petri: intrecciare i giunchi con le pietre
li panzi a sbattuliari: sbattere pancia contro pancia
gnura o ‘ossignoria: signora e vossignoria
Sennu noddici: essendo nordici
pattiatu: da pattiari, patteggiare
fora chi socchi rintra ci trasia: fuorché ciò che le entrava dentro
ntroitu: guadagno, introito
ricriu: piacere, orgasmo
sbattulìu: sbattimento

Làstimi

Haiu ‘n’amanti c’avi dui muluna
chi, virissi!, ci manca la palora.
Ma ‘un è cchiù ‘n’amanti sta carusa
chi ‘un è cchiù carusa di tant’anni.
E ppi furtuna li minni nun parranu;
ca si ppi miraculu parrassinu
mi cuntassiru tribuli e affanni
Ca mancu vintisetti cuntalàstimi.

Nun parranu, ma idda fa ppi centu,
e cunta ch’avi peni e li ricunta,
picchì sugnu ‘n amicu e cunfidenti.
Ah quantu guai quannu speddi l’amuri,
chi fu un guaiu e nun m’inaddunai!
Ma quali peni pò aviri cu’ ‘un ama,
e quali barsamu a li soi scunorti
si morsi lu dutturi d’ogni mali?

Ah comu mi n’affliggiu iu macari
di sta so dispiranza dispirata,
di ‘st’afflizioni chi nun è quasanti
‘u fattu chi non l’amu – Ah chi chiangiuti
ncapu a lu pettu so m’avissi fari!
A vogghiu beni comu fussi un patri,
cu tuttu chi, ppi scanciu di scutari,
iu vulissi parrari a li dui muti
comu fa lu nutrìcu cu so matri.

 

Traruzzioni 

lastimi: 
afflizioni; lamenti
muluna: cocomeri, angurie
virissi: vedessi
palora: parola
cuntalàstimi: chi racconta i propri guai lamentandosene
speddi: finisce, termina, si esaurisce
nun mi n’addunai: non me ne avvidi
scunorti: sconforti
macari: anche
quasanti: A causa del
chiangiùti: pianti
cu tuttu: malgrado, nonostante che
ppi scanciu di
: invece di
nutrìcu: lattante

 

 

Disìu

Soccu ‘na vota tu vulivi ‘i mmia
era chiddu chi iu di tia vulia.
Ora voi sulu essiri disiata,
criri forsi ‘i farimi lastimiari,
chi ‘u pitittu m’avissi fari diri
chi moru si nun proj lu masticuni.
Ma iu ‘un sacciu si uora ti disiu,
‘un sacciu chi è l’amuri né chi ha statu,
si fu ‘na frevi o fami e caristia.
Ma ‘u fattu chi voi essiri prijata
mi punci, tantu ca ti cuntrarìu.

 

Traruzzioni

soccu:
cio che
criri: credi
lastimiari: patire penuria, lamentarsi
pitittu: appetito
moru si nun proj lu masticuni: muoio se tu non mi porgi il boccone
frevi: febbre
voi essiri prijata: vuoi che ti si preghi, che ti si chieda con insistenza
mi punci: da pùnciri, pungere, far male, stuzzicare, infastidire
ti cuntrarìu: da cuntrariàri, contrariare, contrastare

U tabbilettu

Chi fici, si scunzau lu tabbilettu?
Toccu di cca e di dda cu tutti ‘i rita
e iddu nun s’adduna, nun rispunni,
comu ‘a fimmina chi nun avi vogghia.
L’allisciu ruci ruci ê canni canni,
ci sciusciu ppi nittàllu ‘u pruvulazzu
e iddu nenti, mutu, addurmisciutu.
Chi mi nni fazzu di un surdu chi ‘un senti,
dâ pinna ca nun scrivi e nun si svogghia?
Cussì puru tantìa ‘a fantasia
o scuru ppi truvari lustru e scopu
ni li palori chi mi fannu fudda
e nun parranu cchiù. Vulissi puru
sùsimi dû divanu, ma ‘un ‘u fazzu
picchì di cca ad a cammara unni leggiu
pirdissi li palori tutti pari,
ca sugnu svarvulatu e senziulèggiu.
Ma eccu, quannu pensu di jiccàllu
du barcuni, ppi fracassàcci tutti
li varvuli, miraculu!, ripigghia
a picchiuliàri e a stizzïàri littri
a una a una, senza prescia e alleggiu.
Pari c’avissi arrera l’intinzioni,
ma uora s’ammusciò l’ispirazzioni.

 

Traruzzioni di corchi palora

si scunzau: 
si è rotto
tabbilettu: tablet (neologismo)
rita: dita
nun s’adduna: non se ne accorge
ruci ruci: dolce, dolcemente
e canni canni: ai lati, “torno torno”
ci sciusciu: ci soffio sopra
pruvulazzu: polvere
nun si svogghia: non si sveglia. Svogghiàrisi vuol dire anche avere un’erezione
tantìa: tocca di qua e di là
fannu fudda: si affollano
di cca ad ad cammara unni leggiu: da qui alla stanza dove leggo
palori: parole
tutti pari: tutte quante
svarvulatu: svalvolato
senziulèggiu: testa leggera. Detto di chi ha la testa tra le nuvole
jiccàllu: buttarlo
varvuli: valvole
picchiuliàri: pigolare (in questo caso, fare bip-bip)
stizziàri littri: gocciare lettere
alleggiu: lentamente, senza fretta
arrera: dietro, indietro. In alcune locuzioni con significato di ancora, di nuovo

Duminica

‘Un sacciu soccu haiu oggi ntô cori.
Mi babbïanu ‘n testa li palori
ammuzzu, scumminati. E iu macari
sugnu cunfusu, o forsi disfiziatu.
C’haiu a fari, mi dicu e m’addumannu,
di sta duminica, e poi di l’astati,
di li me anni e di l’autunnu trubbulu
chi m’ha ristatu? ‘Un sacciu mancu siddu
haiu a scummàttiri a chidda ca sacciu
cu ‘n essemmèsse. Ci vulissi dari,
prima ca partu, ‘n’autra scuttulata,
ma puru mi siddìa a cummattìri
cu li striminchioli so’ fimminìni.

 

Traruzzioni di corchi palora

nzoccu:
che cosa
babbïanu: scherzano
palori: parole
ammuzzu: a casaccio, in mescolanza disordinata
scumminati: scombinate
macari: anche
disfiziatu: sfiduciato, disgustato
lagnusu: pigro, ozioso
trubbulu: fosco, nuvoloso, confuso. Ma anche nei significati dell’inglese trouble
siddu: se
scummàttiri: stuzzicare, infastidire
scuttulata: scrollatina, da scuttulari (scuotere, bacchiare, scrollare)
mi siddia: mi secca, mi annoia
cummàttiri, o cummattìri: avere a che fare, ma anche combattere
striminchioli: paturnie

 

Picchì scrivu

Scrivu ppi passatempu, picchì ‘un haiu
chi fari, picchì sugnu intra na stanza,
cu stu rummulu ‘n manu ppi scrivìri,
e me mugghieri sinni jiu ‘n vacanza.
Scrivu ppi raggia, ppi malincunia
e ppi minarimìlla, picchì sugnu
‘n pueta veru, ma puru un curnutu.
Nun scrivissi s’avissi cu cui fàrimi
‘na  passiatedda e ‘na  discurruta.
Scrivu ma sta scrivuta nun ci trasi
cu comu m’ha scunzatu chista vita.
Fora megghiu ca fussi babbu e trunzu
nta ‘na festa di babbi o me paisi
ca scrivanu valenti nta citati.
E megghiu fussi ‘na tinta futtuta
dâ poisia cchiù dotta e arrinisciuta.

 

Traruzzioni di corchi palora

rummulu: 
trottola, detto anche nei significati di aggeggio, congegno, oggetto inutile
minarimìlla: masturbarmi
nun ci trasi: non ha a che fare
scunzatu: disfatto, rotto
trunzu: sempliciotto, stupido, insipiente
babbi: stupidi, idioti
citati: città
tinta futtuta: scopata alla buona, scopatina
arrinisciuta: riuscita

Commenti

Quella data in cima ad ogni pagina
del mio sempre più rado diario in versi
non dice nulla di ciò che accadeva
quel giorno, in quella stagione.
Gli stessi versi paiono ignorare
la ragione di certi malumori
o patimenti, e il loro ozioso autore
quasi non ha cognizione
di quali fatti siano il racconto.

Sembra che quelle orfane parole
in molti anni siano state
i soli, magri avvenimenti. Eppure
al loro opaco accadere
conseguiva qualcosa, la chiosa
di un lettore benevolo, una carezza
che a volte suscitava nel cadavere
come un sussulto di significato.