U tabbilettu

Chi fici, si scunzau lu tabbilettu?
Toccu di cca e di dda cu tutti ‘i rita
e iddu nun s’adduna, nun rispunni,
comu ‘a fimmina chi nun avi vogghia.
L’allisciu ruci ruci ê canni canni,
ci sciusciu ppi nittàllu ‘u pruvulazzu
e iddu nenti, mutu, addurmisciutu.
Chi mi nni fazzu di un surdu chi ‘un senti,
dâ pinna ca nun scrivi e nun si svogghia?
Cussì puru tantìa ‘a fantasia
o scuru ppi truvari lustru e scopu
ni li palori chi mi fannu fudda
e nun parranu cchiù. Vulissi puru
sùsimi dû divanu, ma ‘un ‘u fazzu
picchì di cca ad a cammara unni leggiu
pirdissi li palori tutti pari,
ca sugnu svarvulatu e senziulèggiu.
Ma eccu, quannu pensu di jiccàllu
du barcuni, ppi fracassàcci tutti
li varvuli, miraculu!, ripigghia
a picchiuliàri e a stizzïàri littri
a una a una, senza prescia e alleggiu.
Pari c’avissi arrera l’intinzioni,
ma uora s’ammusciò l’ispirazzioni.

 

Traruzzioni di corchi palora

si scunzau: 
si è rotto
tabbilettu: tablet (neologismo)
rita: dita
nun s’adduna: non se ne accorge
ruci ruci: dolce, dolcemente
e canni canni: ai lati, “torno torno”
ci sciusciu: ci soffio sopra
pruvulazzu: polvere
nun si svogghia: non si sveglia. Svogghiàrisi vuol dire anche avere un’erezione
tantìa: tocca di qua e di là
fannu fudda: si affollano
di cca ad ad cammara unni leggiu: da qui alla stanza dove leggo
palori: parole
tutti pari: tutte quante
svarvulatu: svalvolato
senziulèggiu: testa leggera. Detto di chi ha la testa tra le nuvole
jiccàllu: buttarlo
varvuli: valvole
picchiuliàri: pigolare (in questo caso, fare bip-bip)
stizziàri littri: gocciare lettere
alleggiu: lentamente, senza fretta
arrera: dietro, indietro. In alcune locuzioni con significato di ancora, di nuovo

Duminica

‘Un sacciu soccu haiu oggi ntô cori.
Mi babbïanu ‘n testa li palori
ammuzzu, scumminati. E iu macari
sugnu cunfusu, o forsi disfiziatu.
C’haiu a fari, mi dicu e m’addumannu,
di sta duminica, e poi di l’astati,
di li me anni e di l’autunnu trubbulu
chi m’ha ristatu? ‘Un sacciu mancu siddu
haiu a scummàttiri a chidda ca sacciu
cu ‘n essemmèsse. Ci vulissi dari,
prima ca partu, ‘n’autra scuttulata,
ma puru mi siddìa a cummattìri
cu li striminchioli so’ fimminìni.

 

Traruzzioni di corchi palora

nzoccu:
che cosa
babbïanu: scherzano
palori: parole
ammuzzu: a casaccio, in mescolanza disordinata
scumminati: scombinate
macari: anche
disfiziatu: sfiduciato, disgustato
lagnusu: pigro, ozioso
trubbulu: fosco, nuvoloso, confuso. Ma anche nei significati dell’inglese trouble
siddu: se
scummàttiri: stuzzicare, infastidire
scuttulata: scrollatina, da scuttulari (scuotere, bacchiare, scrollare)
mi siddia: mi secca, mi annoia
cummàttiri, o cummattìri: avere a che fare, ma anche combattere
striminchioli: paturnie