Disìu

Soccu ‘na vota tu vulivi ‘i mmia
era chiddu chi iu di tia vulia.
Ora voi sulu essiri disiata,
criri forsi ‘i farimi lastimiari,
chi ‘u pitittu m’avissi fari diri
chi moru si nun proj lu masticuni.
Ma iu ‘un sacciu si uora ti disiu,
‘un sacciu chi è l’amuri né chi ha statu,
si fu ‘na frevi o fami e caristia.
Ma ‘u fattu chi voi essiri prijata
mi punci, tantu ca ti cuntrarìu.

 

Traruzzioni

soccu:
cio che
criri: credi
lastimiari: patire penuria, lamentarsi
pitittu: appetito
moru si nun proj lu masticuni: muoio se tu non mi porgi il boccone
frevi: febbre
voi essiri prijata: vuoi che ti si preghi, che ti si chieda con insistenza
mi punci: da pùnciri, pungere, far male, stuzzicare, infastidire
ti cuntrarìu: da cuntrariàri, contrariare, contrastare