Làstimi

Haiu ‘n’amanti c’avi dui muluna
chi, virissi!, ci manca la palora.
Ma ‘un è cchiù ‘n’amanti sta carusa
chi ‘un è cchiù carusa di tant’anni.
E ppi furtuna li minni nun parranu;
ca si ppi miraculu parrassinu
mi cuntassiru tribuli e affanni
Ca mancu vintisetti cuntalàstimi.

Nun parranu, ma idda fa ppi centu,
e cunta ch’avi peni e li ricunta,
picchì sugnu ‘n amicu e cunfidenti.
Ah quantu guai quannu speddi l’amuri,
chi fu un guaiu e nun m’inaddunai!
Ma quali peni pò aviri cu’ ‘un ama,
e quali barsamu a li soi scunorti
si morsi lu dutturi d’ogni mali?

Ah comu mi n’affliggiu iu macari
di sta so dispiranza dispirata,
di ‘st’afflizioni chi nun è quasanti
‘u fattu chi non l’amu – Ah chi chiangiuti
ncapu a lu pettu so m’avissi fari!
A vogghiu beni comu fussi un patri,
cu tuttu chi, ppi scanciu di scutari,
iu vulissi parrari a li dui muti
comu fa lu nutrìcu cu so matri.

 

Traruzzioni 

lastimi: 
afflizioni; lamenti
muluna: cocomeri, angurie
virissi: vedessi
palora: parola
cuntalàstimi: chi racconta i propri guai lamentandosene
speddi: finisce, termina, si esaurisce
nun mi n’addunai: non me ne avvidi
scunorti: sconforti
macari: anche
quasanti: A causa del
chiangiùti: pianti
cu tuttu: malgrado, nonostante che
ppi scanciu di
: invece di
nutrìcu: lattante