Ritrattu di fimmina

Cu sa  ppi quali offisa s’avia chiusu
dd’ostrica ‘nsirragghiata, dda carusa
chi mi paria accussì ruci e bedda.
L’amavu assai, ma ‘un ‘a potti ràpiri
né cu ‘i carizzi né cu ‘a poisia.
Mancu cu ‘na lama di cuteddu
iu l’avissi raputu, avissi statu
un vucceri ppi scanciu di poeta.

Non si ponnu ntrizzari
li junca cu li petri, mi dicia
me patri, ma iu ‘un vulia fari
né muri né panari, vulia sulu
curcarimi cu idda, siquitari
notti e jornu li panzi a sbattuliari.

Dd’occhi di meli, dda mia mala stidda
avia dui nomi, dui facci, quattr’occhi,
dui viddìchi, dui vucchi e sei pirtusa.
Nsumma era dui pirsuni e sulu idda:
una quann’era nura e disïusa,
e la chiamavu amuri e gioia mia,
l’autra quann’era tutta mbuttunata
e ci avia diri gnura e ‘ossignoria.

Sennu noddici, aviamu pattiatu
un commerciu essenziali, voli diri
chi ‘un eramu cumpari né parenti,
e dunca idda ‘i mmia ‘un vulia nenti,
fora chi socchi rintra ci trasia.

‘U so ‘ntroitu era ‘u so piaciri,
chistu ‘u pozzu capiri;
ma picchì sempri, dopu lu ricriu,
mi liggia ‘u cuntrattu ntô soffittu,
ppi scanciu di vasàrimi, e dicia
chi ‘un era amuri, chi cu mmia ‘un avia
nenti d’ammiscari e chi spartìri
fora chi sudura e sbattulìu?

 

Traruzzioni:

nsirragghiata: chiusa, rinserrata
rapiri: aprire
vucceri: macellaio
ppi scanciu di: invece che
‘ntrizzari li junca cu li petri: intrecciare i giunchi con le pietre
li panzi a sbattuliari: sbattere pancia contro pancia
gnura o ‘ossignoria: signora e vossignoria
Sennu noddici: essendo nordici
pattiatu: da pattiari, patteggiare
fora chi socchi rintra ci trasia: fuorché ciò che le entrava dentro
ntroitu: guadagno, introito
ricriu: piacere, orgasmo
sbattulìu: sbattimento