Navigannu

Com’è nicu lu munnu e com’è curtu
lu tempu! Oggi, pr’esempiu, haiu ncuntratu,
tambasiannu e ristànnumi assittatu,
un prufissuri, pueta e littratu,
chi canusciu a Catania, ‘ant’anni arreri.
Antonio Corsaro: propiu iddu.
A stissa facci, stissa risatedda.
Peccatu ca muriu. ‘U canusciu
c’avia l’età mia d’oggi, cchiù ‘i spariggi.

Era parrinu, ma nun pridicava,
e pensu ca tanti osti ‘un nni mangiava.
Era veru ncignusu, era curtisi,
scriveva assà, ma ancora ‘i cchiù liggia.
Morsi – ccà dici – nô novantacincu.
‘Un sacciu, siddu fussi ancora vivu,
‘u Cursaru, si issi navigannu
disfiziatizzu, comu fazzu iu.