‘A Maronna!

Si l’occhi da nnuccenza nun si mpànnanu
comu li mei, nurbati di li libri,
certu ca si nni vidinu purtenti!
Ppi dìrivi di quanti ci nni sunnu
chi la filusufia nun si li nsonna,
me matri, l’autra està, vitti a Maronna.
Vi lu cuntu ppi comu lu cuntau,
cu li palori soi. Com’idda dici,
nun ci nni levu e ‘un ci nni junciu nenti.
Tri voti mi la dissi sta mpapocchia,
e l’urtima ô telefunu, avantieri.
Comu l’haiu a ridùciri sta vecchia
chi mi stravìa lu sangu e li pinseri?

M’hai a crìriri, figghiu, nun pinsari
ch’haiu pirdutu ‘u senziu e ‘i sintimenti:
‘u paradisu c’è’, nn’haiu li provi,
ci àbbita ‘u Patri Ranni, lu Signuri
e tutta a so famigghia. Ora ti cuntu,
e tinta iu si cuntu ‘na minzogna.
Ti l’haiu già cuntatu e lu ricuntu:
era idda, ti dicu, era ‘a Maronna.

Avia jutu, ppi comi fazzu sempri
ogni veniri, luni e martidì,
nni lu dutturi, ca comu tu sai
‘un haiu abbentu mai di li duluri;
e alli voti mi disìu ‘a morti
comu fussi ‘a saluti. Avia scinnutu
a’ scala, maliditti ddi scaluni,
ca nun ci funziunava l’ascinsuri;
e mancu avia nisciutu dû purtuni,
mi cumpariu davanti ‘na signura.
Giuvini, auta. Ma, chi t’haiu a diri?,
cu dda vistina longa, e di trasattu,
mi pirduna ‘u signuri lu piccatu,
m’avia parutu ‘na limosinanti,
‘na zanni chi nzirtava la vintura;
ma susìu l’occhi e… figghiu miu, era biunna,
bedda di ‘na biddizza chi a stu munnu
nun ci n’è aguali: janca comu latti,
ccu na vucca chi mancu li pitturi;
e du’ occhi cilestri chi davveru
avia scinnutu, iu dicu, di lu cielu.

Dda vistina! Era azzola, e a stiddi stiddi,
di sita, mi paria, ma li so peri
eranu scausi, o fòrsichi quasava
dui pianelli di pezza, du’ tappini.
Ma cu’ è, cu’ nun è, e d’unni vinni,
cu’ la manna, chi vo’, dissi ntra mia,
ntampanata cchiù assà di comu sugnu.
Criu chi passaru cincu, sei minuti,
mentri chi mi taliava e surridia.
Idda taliava a mia e iu ad idda
cu a facci a l’aria comu ‘na nvasata;
ca iu sugnu vecchia, bascia e immuruta
e idda, ‘n facci a mia, era ‘n’antinna.
Poi mi parrau e dissi: “‘gnura mia,
nun si scantassi, ca ci vogghiu sulu
nzirtari chi vossia avi tri figghi
fimmini e unu masculu, e li fimmini
funnu vattiati cu lu nomu miu;
veni a diri, si chiamanu Maria”.
Mi nzirtau puru a tia: “un figghiu masculu,
mi dissi, chi junciutu a li Marii
fannu quattru, e di quattru sulu una
l’avi vicinu, causa chi è malata,
svinturata e struppiata ppi natura”.
Capisci figghiu miu? Idda sapia
nomi, vintura e tutti la pianeta.
Ma mi dissi di nun mi scunfurtari,
di prijari, e mi desi ppi cunsigna
‘na figuredda di santa Lucia.
“Haiu a fari ‘n’offerta, signurina?”,
iu ci spiai. E idda: comu voli
lu so bon cori”. E iu circai du’ spicci
nnâ bursittedda, e comu ci ‘i pruìu,
ah chi surrisu ruci chi mi fici!
Dissi macari ca li guai passati
passaru, e chi nun l’haiu cchiù a passari;
ch’all’autra vita ncurtu di rivari
nn’haiu, a la ntirrugata, di cuntari!
Però l’urtima cosa ca mi dissi,
e chistu ‘un  sacciu si è binidizioni,
fu chi campu e nun moru ppiccamora.
Crìdimi, figghiu miu, era propriu idda,
haiu ancora ppi nzinga ‘a figuredda.

Ridi? Un ci crii? Ma comu addivintasti,
tu, addivatu di mia, accussì ebbreu,
ca si pigghi ‘u telefunu ‘i duminica
ti ngrancanu li manu! Tintu, ereticu,
ti scurdasti a to matri e puru a Diu!
Iu pensu ca si sequiti ssa strata,
ti trovi a mala via, luntanu ‘i mia,
senza spiranza né binidizioni.
Pèntiti, figghiu prodigu e giudeu,
ca ‘u Signuri tri voti tuppulia.
E si ‘un ti voi pintìri, ti dispenzu
di trasiri nnâ  chiesa quannu moru.
… Comu, nun sai chi tutti li tri soru
eppiru un patri sulu ma dui nomi,
dui matri, una ‘n terra e l’autra ‘n cielu,
e tutti tri si chiamanu Maria?