Scunciuru

Chi è sta vuci chi parra dintra ‘i mia?
Cu’ è? Chi vo’? E comu mi trasiu?
Cu’ la circau? Cu’ la ntirrugau?
Pirchì mi scuncica e mi cuntrarìa?
Cu’ lu nzullenta? Cu’ ci addumannau
cunsigghi e pinïoni e spiegazzioni?
È ‘n angilu strudusu, o ‘n farfareddu
malidittu? Vattìnni, tintazzioni!
Pirchì nsisti ccu sta parrata stramma,
cu stu latinu streuzu, a ricitari
‘na litania chi ‘un mi vossi nsignari?

‘Cu è stu spirtu chi mi dà cumanni
e tra mia e mia stissu metti focu?
È l’arma di me patri, o di me nannu
chi nun trova rizzettu nnê so’ lochi
e vivu mi ci voli arrizzittari?
Vattìnni, ‘un mi strubbari, ‘un mi straviari
di la mia mala strata, lassami iri
a llavancari ccu l’autri straneri.
Nun la vogghiu capiri sta parrata,
nun la vogghiu sintiri. ‘A curpa è tova
si sugnu distirratu, nudu e sulu.
Ti rrinìgu, ti cacciu, ti scunciuru.

21 novembri, festa d’a Maronna d’a Saluti

Certi voti mi pari, quannu scrivu,
d’essiri ‘un vecchiu strammu
chi parra sulu e sulu s’arrispunni.
Chi campani, chi scrusciu ca mi fannu
sti palori! Chi orchestra ch’haiu ‘n testa!
Chi tribbunali e iudici e avvucati!
Ma nun c’è nuddu ccà, fora di mia
e stu surdinu… Cu’ mi murmurìa?
A me imputata e iudici, ccussà,
passia ppi Vinezzia. ‘N cumpagnia
si sta gudennu stu jornu di festa.

Ma chi ci vinni a fari nni stu munnu
disertu, appressu a sti donnaprìciti?
E pirchì restu ccà, ora ca sacciu
parrari comu me matri mi fici?
Comu si nni mancassiru maronni
miraculusi, e babbi com’a mia,
nni du strazzu ‘i paisi! All’urtimata,
mi fazzu ‘a  cruci, e sai chi ti dicu?
Ti lassu stu caternu, pigghiu ‘u trenu
e mi cercu ddagghiusu ‘n’autra amica.