Lamentu di Giuanni Nuciddaru

“Haiu sittantun’anni, setti misi
e tri jorna”, mi dici rantuliannu
Giuanni Nuciddaru, ‘u me paisanu.
“Me mugghieri, bonarma, si nni iju
giustu oggiallannu. Idda era di cca,
di stu paisi, e iu chi ‘un avia locu,
sennu emigranti, nta lu nidu sovu
m’arrizzittai. Ppi tanti e tanti anni
fummu amanti; e si poi si fici fraccu
‘u focu dâ passionin ch’avia statu
furiusu e dui famigghi avia abbruciatu,
idda era me matri e iu so patri;
ca nun spiddiu l’amuri, anzi crisciva,
e comu un vecchiu gattu addivatizzu
era mandruni, pisantazzu, vunchiu,
e ‘un ci capeva nta ‘na casa sula:
n’appimu aviri dui, e sta signura
puru di lu me locu addivintau
mitatera e patruna.”

“Ora chi m’arristau? Sugnu straneru
e ‘a me terra affunnau, spiriu dû tuttu
‘a città, ‘a me patria, ‘u cuntinernti.
Rimitu e scunzulatu, amaru a mia,
mi votu e mi firriu e ‘un trovu nenti.
Tutti li porti sunu nzirragghiati,
nun ci su’ facci e casi canusciuti.
Mi vulissi arricogghiri â me casa,
ma ‘un sacciu unn’è, cu’ fu ‘a me famigghia
e siddu l’appi. M’arricordu sulu
‘a direzzioni: ppi ddocu si pigghia.
E pp’arrivàrici haiu acchianari
‘a stissa via chi fazzu di tant’anni;
ca comu fu e comu nun fu,
m’attruvai mpajatu a sta vintura,
straviatu di dd’amuri o cunnannatu
d’un sacciu cui a fari sta chianata,
finu c’avemu strata.”

“E acchianu, ciuncu e vecchiu. Sugnu sulu
e m’ammuttu iu stissu: dài, Giuànni,
mi dicu e mi ripetu ogni matina,
ppi nun m’arramazzari a dinucchiuni
comu un cavaddu strantulatu – Forza,
‘n’atra dicina d’anni e am’arrivatu.
Ma è sempri cchiù mpittata sta muntata,
e nuddu cchiù mi pungi, o mi carizza
‘a crigna spiddizzata. E c’haiu a fari?
‘Un haiu ciatu, ‘un hai cchiù garruna,
ma sta cunsigna l’am’a cunsignari.
Scura la sira, vinni già lu nvernu
e mi dispiaci ppi li me’ parenti
di tuttu stu ritardu a scarricari
sta carrittata ‘i nenti, sta furtuna
nta lu barrancu eternu.”

Priparannu ‘u Natali

L’atrannu mi dicivi, riduliannu,
chi, si ci campu, quann’haiu cent’anni
e mi sduna lu senziu, forasia,
di comu sugnu e sempri haiu statu
nun si vidi nissuna diffirenza
(sempri cumprimintusa, tu, ccu mia).
Raggiuni avivi. Ma ‘un haiu a spittari
fin’a tannu, ca già vinni ‘u mumentu
di cunsignari pueta e poisii
a ‘na bedda nfirmera di trent’anni.

Ppi dìriti di comu sugnu sdatu,
avia nesciri, aieri, e nun truvavu
‘u portafogghiu. Cerca chi ti cerca,
l’avia ‘n sacchetta, ma ô chiuiri ‘a porta,
nun truvavu li chiavi; trovu ‘i chiavi
e mi manca l’ucchiali – maliditti
‘i fimmini, ‘u guvernu e ‘a malasorti.
Dopu ‘n’ura e tri quarti di riscediri
nni tutti li gnunati e di santiari,
passànnumi ‘n rivista (portafogghiu,
ucchiali, chiavi…), nun sapivu cchiui
unn’avia iri e soccu avia accattari.
M’assittai scunfurtatu nnô divanu
e mi misi a pinsari. Fussi megghiu,
pinsai, straviatu di li me’ pinseri,
lassari ‘a porta aperta e irimìnni
strati strati all’urbisca, a tambasiari
senza ucchiali e riali d’accattari.

Forsi m’avia scurdatu chi a Natali,
aguannu, ‘un haiu figghi di curdari
e arbuli e prisepi di cunzari.
‘A me famigghia si sminzau, spiriu
ccu tia ‘u me parintami – E pirchissu
mi veni quasi vogghia di scrivìriti
ppi diriti: ma basta ccu sti mussi:
facemu finta chi ‘un ci ha statu nenti
e veni cca, nni sta casa scurusa
a fari lustru. Vestiti di russu
e veni a jinchiri ‘a naca vacanti.

Propriu accussì, ppi sbàfara, scrivissi:
veni, nun ci pinsari, pigghia a machina
a falla sta sfurzata, stu piaciri:
comu li maggi, mettiti ‘n caminu,
porta ccu tia li baddi culurati,
a marinnuzza, ‘u sceccu e lu bamminu.
Si ‘un hai famigghia puru tu, si nivica
e senti friddu, si ‘a stidda cumeta
ti fa truvari ‘a strata, e ‘un hai turisti
casa casa, e ti manca autru chiffari,
si ‘un trovi puru tu soccu ti manca,
si puru tu pirdisti li me’ chiavi,
è apertu: trasi, senza tuppuliari.

Pigghiamula accussì

Sti amuri, chi mi mangianu e m’accurzanu
‘a vita a muzzicuni, comu fussi,
‘a vita, ‘na cuddura di sasizza!
Ognuna chi m’abbrazza e poi mi lassa
si nni strazza un buttuni, mi scamuzza
‘u salami, e mi sfarda l’arma e ‘u cori.
Ma tu, puru si stai luntana, tu
‘un ‘a cunsumi, ma ccu idda crisci.
Tu vai e veni, e iu moru e arriviusciu.
Tu, cosa tinta, sì ‘a me vita stissa.

Nun manca nenti

“Nun manca nenti nni sta casa”, dici
‘a matri dulurusa, ripinsannu
a comu, latri, la spugghiaru l’anni.
Mi servi ‘na scupitta, o un buttuni,
‘na pinna, un lazzu, ‘na pumata, ‘a burza
di l’acqua cavuda ppi ‘un dormiri sulu?
Nun c’è nenti chi ‘un c’è nni ddi casciuna
di dda cridenza ranni e nova nova
chi mi prisenta ogni vota c’arrivu.
“Talìa comu luccica”, mi dici.
Ca comu! Spicchjalìa puru ô scuru.

O matri curta curta e strantulata,
ca mi scantu ca cadi a ogni passu,
chi vai circannu, chi vai riscidennu
sira e matina ppi tutti li gnuni?
Sempri ‘n caminu di ‘na stanza a l’atra,
ti fermi, talii ‘n terra, accura ê pedi,
e cangi dirizzioni, e ccu tia stissa
parri e raggiuni. Mi pari spirduta
comu si ‘un fussi nnâ to vecchia casa,
ma a banna strana. Vai varculïannu
e zuppiannu e tantiannu ê seggi seggi,
e ‘un hai mai versu, ntamata e squeta
comu ‘na puddastredda sula sula.

“Sulu dui nni ristaru nnô puddaru:
iu e sta figghia malata e sturtigghiata”,
dici, ccu ‘a facci a l’aria. Poi t’assetti
sfinuta, e ti rancuri, ripetennu
chi nenti manca, nenti, nnâ to casa.
Ccu i sordi, poi, putemu fari ‘u furnu.
Chiddi boni si nni jeru, chiddi vecchi
e malati ristaru. Iu m’arricampu
ê festi festi, e lu to  cumpagnu
spatriàu ddassusu, d’unni ‘un c’è ritornu.

Li vitti puru iu li cangiamenti,
‘a mamina, ‘i bicchini, i muraturi.
Ma dda casa ‘a canusciu e l’arricordu
com’era cchiù di cinquant’anni arreri.
Chi fini ficiru ‘i beddi maduna
russicanti, ‘a tirrazza sularina,
‘i trunchi dî sulari, ‘i cammaruni?
Sì, ora è tutta nova, ci su’ tanti
cummidità; e ‘i vecchi casciabbanchi
funnu iccati di quantà a vadduni.
Ma ccu sti tabbi e sti tramenzi bianchi,
ccu tutti sti furchiuni rinnuvati,
mi pari un labbirintu scuru scuru.
Centu porti ci su’, ma nun si trova,
ppi nesciri, né porti né purtuni.

Picchissu ‘un sugnu mai né cca né ddà,
e ogni vota ca partu nun capisciu
di quali di li dui sdisulazzioni
staiu fuiennu. Un sacciu cchiù unni stari:
ccassusu ccu li mei menzi mugghieri
o ddagghiusu. Ca tantu, nni sta casa
comu nni chidda vannu varculiannu
ddi ummmiri scuntenti, e mi persuàrrinu
ca sugnu vecchiu e sulu puru iu.
Ccà puru ‘un manca nenti, grazziaddìu.