Nun manca nenti

“Nun manca nenti nni sta casa”, dici
‘a matri dulurusa, ripinsannu
a comu, latri, la spugghiaru l’anni.
Mi servi ‘na scupitta, o un buttuni,
‘na pinna, un lazzu, ‘na pumata, ‘a burza
di l’acqua cavuda ppi ‘un dormiri sulu?
Nun c’è nenti chi ‘un c’è nni ddi casciuna
di dda cridenza ranni e nova nova
chi mi prisenta ogni vota c’arrivu.
“Talìa comu luccica”, mi dici.
Ca comu! Spicchjalìa puru ô scuru.

O matri curta curta e strantulata,
ca mi scantu ca cadi a ogni passu,
chi vai circannu, chi vai riscidennu
sira e matina ppi tutti li gnuni?
Sempri ‘n caminu di ‘na stanza a l’atra,
ti fermi, talii ‘n terra, accura ê pedi,
e cangi dirizzioni, e ccu tia stissa
parri e raggiuni. Mi pari spirduta
comu si ‘un fussi nnâ to vecchia casa,
ma a banna strana. Vai varculïannu
e zuppiannu e tantiannu ê seggi seggi,
e ‘un hai mai versu, ntamata e squeta
comu ‘na puddastredda sula sula.

“Sulu dui nni ristaru nnô puddaru:
iu e sta figghia malata e sturtigghiata”,
dici, ccu ‘a facci a l’aria. Poi t’assetti
sfinuta, e ti rancuri, ripetennu
chi nenti manca, nenti, nnâ to casa.
Ccu i sordi, poi, putemu fari ‘u furnu.
Chiddi boni si nni jeru, chiddi vecchi
e malati ristaru. Iu m’arricampu
ê festi festi, e lu to  cumpagnu
spatriàu ddassusu, d’unni ‘un c’è ritornu.

Li vitti puru iu li cangiamenti,
‘a mamina, ‘i bicchini, i muraturi.
Ma dda casa ‘a canusciu e l’arricordu
com’era cchiù di cinquant’anni arreri.
Chi fini ficiru ‘i beddi maduna
russicanti, ‘a tirrazza sularina,
‘i trunchi dî sulari, ‘i cammaruni?
Sì, ora è tutta nova, ci su’ tanti
cummidità; e ‘i vecchi casciabbanchi
funnu iccati di quantà a vadduni.
Ma ccu sti tabbi e sti tramenzi bianchi,
ccu tutti sti furchiuni rinnuvati,
mi pari un labbirintu scuru scuru.
Centu porti ci su’, ma nun si trova,
ppi nesciri, né porti né purtuni.

Picchissu ‘un sugnu mai né cca né ddà,
e ogni vota ca partu nun capisciu
di quali di li dui sdisulazzioni
staiu fuiennu. Un sacciu cchiù unni stari:
ccassusu ccu li mei menzi mugghieri
o ddagghiusu. Ca tantu, nni sta casa
comu nni chidda vannu varculiannu
ddi ummmiri scuntenti, e mi persuàrrinu
ca sugnu vecchiu e sulu puru iu.
Ccà puru ‘un manca nenti, grazziaddìu.