Pigghiamula accussì

Sti amuri, chi mi mangianu e m’accurzanu
‘a vita a muzzicuni, comu fussi,
‘a vita, ‘na cuddura di sasizza!
Ognuna chi m’abbrazza e poi mi lassa
si nni strazza un buttuni, mi scamuzza
‘u salami, e mi sfarda l’arma e ‘u cori.
Ma tu, puru si stai luntana, tu
‘un ‘a cunsumi, ma ccu idda crisci.
Tu vai e veni, e iu moru e arriviusciu.
Tu, cosa tinta, sì ‘a me vita stissa.