Scunciuru

Chi è sta vuci chi parra dintra ‘i mia?
Cu’ è? Chi vo’? E comu mi trasiu?
Cu’ la circau? Cu’ la ntirrugau?
Pirchì mi scuncica e mi cuntrarìa?
Cu’ lu nzullenta? Cu’ ci addumannau
cunsigghi e pinïoni e spiegazzioni?
È ‘n angilu strudusu, o ‘n farfareddu
malidittu? Vattìnni, tintazzioni!
Pirchì nsisti ccu sta parrata stramma,
cu stu latinu streuzu, a ricitari
‘na litania chi ‘un mi vossi nsignari?

‘Cu è stu spirtu chi mi dà cumanni
e tra mia e mia stissu metti focu?
È l’arma di me patri, o di me nannu
chi nun trova rizzettu nnê so’ lochi
e vivu mi ci voli arrizzittari?
Vattìnni, ‘un mi strubbari, ‘un mi straviari
di la mia mala strata, lassami iri
a llavancari ccu l’autri straneri.
Nun la vogghiu capiri sta parrata,
nun la vogghiu sintiri. ‘A curpa è tova
si sugnu distirratu, nudu e sulu.
Ti rrinìgu, ti cacciu, ti scunciuru.

21 novembri, festa d’a Maronna d’a Saluti

Certi voti mi pari, quannu scrivu,
d’essiri ‘un vecchiu strammu
chi parra sulu e sulu s’arrispunni.
Chi campani, chi scrusciu ca mi fannu
sti palori! Chi orchestra ch’haiu ‘n testa!
Chi tribbunali e iudici e avvucati!
Ma nun c’è nuddu ccà, fora di mia
e stu surdinu… Cu’ mi murmurìa?
A me imputata e iudici, ccussà,
passia ppi Vinezzia. ‘N cumpagnia
si sta gudennu stu jornu di festa.

Ma chi ci vinni a fari nni stu munnu
disertu, appressu a sti donnaprìciti?
E pirchì restu ccà, ora ca sacciu
parrari comu me matri mi fici?
Comu si nni mancassiru maronni
miraculusi, e babbi com’a mia,
nni du strazzu ‘i paisi! All’urtimata,
mi fazzu ‘a  cruci, e sai chi ti dicu?
Ti lassu stu caternu, pigghiu ‘u trenu
e mi cercu ddagghiusu ‘n’autra amica.

Cuntrastu

Si ‘u malutempu scamparrà, un dumani,
e discurremu di stu timpurali,
ti dicu iu soccu mi vurrai diri,
prima ca parri; ca giá nni parramu
e nni sciarriamu e nni vulemu mali
senza telefunari, di luntanu.

Puru si ‘un nni sintemu, iu ti sentu,
e ‘i to’ accusi mi strammanu lu cori.
Sacciu ‘i palori to’, una ppi una,
e comu ti rinesci a l’ammiscari.
E tu chi sai li mei, nni li me’ sonni
cuntrasti e ti sciarrii cu ‘i me’ pinseri.

un versu

Staiu circannu un pinseri, unu sulu
diversu ‘i chiddi chi mi parpaddìanu
nta stu miu ciricòppulu, a lu scuru
comu tanti niuri rattavòli
dintra ‘na grutta. Mi bastassi un versu
d’unnici sillabi, o macari deci.
Chiaru ‘u vulissi, comu sta jurnata
di suli nni l’autunnu chiuviddiùsu.
Un versu, ‘a cuminzagghia sulamenti,
puru si fussi fauzu e cuntenti
comu dda signurina menza nuda
chi mi ridi smurfiusa e galimena
di la tilivisioni.

‘A turnata

Ciau, mi nni vaiu, tornu arreri, addiu.
Partu ppi d’unni senza ‘i tia partiu.
Sulu m’arricugghìu a chisti banni
e sulu mi nni tornu.
Poi ripartu, pò jèssiri, e ‘a rivata
putissi essiri ncurtu chista vota;
pirchì, di tannu, haiu ‘u duppiu d’anni.

Avi di quannu scrivu ‘n sicilianu
chi già staiu viaggiannu. Si voi tu
mi poi ven’a truvari, prufitannu
d’u scontu ppi l’anziani, si ppi casu
restu ddà e di mia nni trovi rastu:
ti fai quinnici jorna e ti nni torni.
Pirchì? Pirchì nun vogghiu stari cchiù
unni sì tu o unni nun ci sì.

‘I libri chi scriviu

Quaunnu mi ncagghia di pigghiari ‘n manu
corchi libru di chiddi chi scriviu,
libriceddi suttili, assuttigghiati
comu fogghi siccati dintra un libru…

‘U pigghiu sulu ppi farici un rialu
o un dispettu a corchi novu amicu,
ca i vecchi mi canuscini i vrigogni,
mi svutaru e liggiru rintra e fora….

Nsumma, sti librìcchiuli mi pàrinu
cchiù leggi di com’eranu, vacanti
cumu nidi di piumi e di sgruppiddi
diserti d’ova, di palpiti e canti.

E poi, quannu l’amicu si nni va,
iu nni rapu ‘na copia, ppi taliari
si ristau frutti mpisi cca e ddà
a l’arbulu bruciatu di la ilata:

macari unu, cirasa o gazzalora
nsiccumata e nduruta; ma ci trovu
sulu corchi spiruta nuvità,
versi di cui nun sacciu cu’ è l’auturi.

E vidennu ca iu nun sugnu ddà
unni m’avia lassatu mbarsamatu,
e truvànnuci a unu scanusciutu
nnô iazzu unni iu sulu mi ntrusciai,

mi veni quasi ‘i chianciri, mi veni,
comu si avissi pirdutu a mia stissu,
o fussi mortu, o m’avissi traditu
e bbannunatu ‘na vecchia mugghieri.

Jurnati…

Facèmuni ‘a  cruci: a jurnata
è  cunzinnata. Calamu ‘i pirsiani,
tagghiamu l’urtimu lustru.
Nun vogghiu vidiri ‘a ngunia
di stu jornu né chiaru né nfuscu.

‘N’autra firriata di chiavi
ad ‘a porta tri voti nzirragghiata.
Ccu veni veni, pò tuppuliari
finu ca ‘u vrazzu nun ci cadi.

Astutu ‘i cincu telefuni,
e ‘i dui tililvisioni,
nzamài quarcunu ppi risia
vidi o senti ‘n babbiuni chi leggi
‘a littira ziccusa chi scriviu:
ccu sta vuci di ciàula, ccu sta facci.

A ‘na latra

Macari tu, quannu ‘un ci sì, diventi
‘na fantàsima, o ‘na fantasia,
comu tutta ‘a me vita sbalistrata.
Poi torni e iu mi mpidugghiu ‘n’atra vota
nnâ to puria, ca forsi ti cunfunnu,
rintra di mia e nnê me’ sonni strammi,
ccu me matri: sia dittu ccu rispettu,
ca tu ‘un ci nn’hai ‘na scarda, comu idda
nenti avi di tia.

Tutta ‘a so vita idda ‘a spinniu a dari
e tu a pigghiari. M’arrubbasti puru
tanti vecchi mbarazzi mmunziddati
‘n suffitta comu sterru,
ch’iu mancu cchiù sapia
chi usu avianu e comu si chiamavanu.
Apparasti a to casa, mogghi mia,
ccu le me’ antichitati, ccu ‘a me storia.
Ma di chiustu ti fazzu lu ringrazziu,
latra di lu me cori, vinizziana
chi nun si autru, mia secunna matri:
d’avirimi nsignatu arreri ‘i nomi
scurdati: lu cafisu, li rituni,
‘a mutura, ‘a tauggia, ‘a minzalora,
‘a burnia, ‘a statia, ‘i fanguttuni,
cunculini, cannati, scarfaturi…

Iu ti putissi fari lu vintariu
filu ppi filu di soccu era miu,
senza mettiri ‘n cuntu cugninturi
e anni persi e spisatu e puru a tia.
Ma ‘un vogghiu nenti, ammaràzzati tu
casa e pagghiaru, ca iu mi tegnu, e abbàstanu,
l’amuri scunfurtatu e li palori.

Vacanza

Avia rivari a sissant’anni tunni
ppi nsignàrimi ‘i nomi di li cosi
arreri, comu quannu eru nunnatu.
Sparti, ora ci sunu cosi novi,
chi ‘un c’eranu a ddi tempi, e nun c’è ‘u nannu
chi mi li nsigna. Li pozzu chiamari
in italianu, ma tanti scattioli
sulu ccu nomi ngrisi su’ chiamati.
E nun ci abbastanu dui traruzzioni
ppi spiecàrimi chi sirviziu fannu
e picchì l’accattai, ora ca m’haiu
arrisbigghiatu nta sta casa antica.

Ppi vacanza ci vinni nta sta lingua,
comu d’està, quannu vaiu a truvari
a me matri ô paisi, e quasi quasi
ci vulissi ristari; ma mi scantu
di ‘un sapiri cchiù leggiri e parrari
e capiri né chistu né chidd’autru
di li dui munni. ‘I vulissi ammiscari,
ma ccà ‘un ci vonnu trasiri palori
chi nun canuscinu ‘i me’ patri ranni.
‘A vucca ‘i sapi ancora prununziari,
ma ‘un hannu sonu né significatu.
Ccu tutta a me facunnia, sugnu mutu.

Ppi cu’ scrivu

“Quannu ‘a finisci di murritiari
ccu sti minchia ‘i poisii, e di stunari
l’arma a tuttu ‘u quarteri
ccu sta mitragliatrici?”, mi dicia
bonarma di me patri,
livànnimi di sutta a la ntrasatta
‘a machina ‘i scrivìri.
“Nesci, vanìa, pigghia aria, va’ a circari
fimmini e amici, vàttini a buttani,
ca si carusu. ‘Un vidi comu sì
giarnusu e malatizzu?”
Iu nun m’arrisicavu di fiatari,
ca già l’avia sintutu purmuniari.
A ddi tempi ‘un sintivu la stanchizza
comu ora: eru capaci ‘i capuliari
ppi ‘na simana sana,
scurdannumi di dormiri e mangiari.
Ma stasira taliu ‘a fotografia
di ddu sant’omu, misa a lu capizzu,
stutu ‘u caternu littronico,
‘u posu ‘n capu a l’avutru chiumazzu,
e ci dicu: ragiuni avivi, pa’,
ora mi dormu, nun m’amminazzari.
Staiu scrivennu un poema ppi tia,
ccu li palori toi, ppi comu pozzu.
Ti lu leggiu ppi fàmmi pirdunari
quannu, a cent’anni, ni videmu ddà.