L’omu sminzatu

Caminu comu prima, bacabunnu
ppi boschi e lochi novi, scanusciuti
puru cca, ô me paisi,
ccu dda mia bursittedda
mpinnuta â spadda, o ccu ‘a solita mia
machina fotografica; caminu,
spostu stu pisiceddu a dritta e a manca
e pari ca ogni musca chi si posa
mi fastidìa, mi pisa, mi sbalanza.
ca sugnu zoppu e sciancatu, mi pari,
ca mi manca ‘na jamma, ‘n occhiu e un vrazzu,
e ca puru di l’ummira mia nisciula
nni manca ‘n pezzu.
Avia dui dicini d’anni e menza
ca, comu jeri jeri,
zita o mugghieri o spartuta e sciarriata,
mi caminavi a ciancu.

Quarteri Casalottu

Ma quantu n’hai fattu nnâ me vita
strati, stratuni, voli,
navicazioni, e quantu n’haiu vistu
stazioni! E sempri, quannu ‘un mi pirdia,
eru scantatu ca m’avia pirdutu.
Sulu ccà nun mi perdu, nnô quarteri
unni nasciu, nta stu labbirintu
di stratuzzi mpittati, di vaneddi,
curticchi e scalunati – Ah, chi piccatu,
dda bedda chiancatedda d’arinaria
scippata o accumigghiata di catrami!
Ora ncapu l’asfaltu e ‘i balateddi
niuri, mulati e lisci comu specchi,
caminu alleggiu, a passu di furmicula,
ca si scìddica, speci quannu chiovi.
Ma nun è curpa sulu dî balati,
dâ petra ‘i Mungibeddu,
ca ormai nun c’è cchiù casa e nun c’è strata
fatta di petra di la so cuntrata;
jè ca haiu ‘i me’ anni e ‘i me’ malanni,
e ‘i gammi e ‘u cori nun su’ cchiù bbituati
a tutti sti chianati.

Lamentu di Giuanni Nuciddaru

“Haiu sittantun’anni, setti misi
e tri jorna”, mi dici rantuliannu
Giuanni Nuciddaru, ‘u me paisanu.
“Me mugghieri, bonarma, si nni iju
giustu oggiallannu. Idda era di cca,
di stu paisi, e iu chi ‘un avia locu,
sennu emigranti, nta lu nidu sovu
m’arrizzittai. Ppi tanti e tanti anni
fummu amanti; e si poi si fici fraccu
‘u focu dâ passionin ch’avia statu
furiusu e dui famigghi avia abbruciatu,
idda era me matri e iu so patri;
ca nun spiddiu l’amuri, anzi crisciva,
e comu un vecchiu gattu addivatizzu
era mandruni, pisantazzu, vunchiu,
e ‘un ci capeva nta ‘na casa sula:
n’appimu aviri dui, e sta signura
puru di lu me locu addivintau
mitatera e patruna.”

“Ora chi m’arristau? Sugnu straneru
e ‘a me terra affunnau, spiriu dû tuttu
‘a città, ‘a me patria, ‘u cuntinernti.
Rimitu e scunzulatu, amaru a mia,
mi votu e mi firriu e ‘un trovu nenti.
Tutti li porti sunu nzirragghiati,
nun ci su’ facci e casi canusciuti.
Mi vulissi arricogghiri â me casa,
ma ‘un sacciu unn’è, cu’ fu ‘a me famigghia
e siddu l’appi. M’arricordu sulu
‘a direzzioni: ppi ddocu si pigghia.
E pp’arrivàrici haiu acchianari
‘a stissa via chi fazzu di tant’anni;
ca comu fu e comu nun fu,
m’attruvai mpajatu a sta vintura,
straviatu di dd’amuri o cunnannatu
d’un sacciu cui a fari sta chianata,
finu c’avemu strata.”

“E acchianu, ciuncu e vecchiu. Sugnu sulu
e m’ammuttu iu stissu: dài, Giuànni,
mi dicu e mi ripetu ogni matina,
ppi nun m’arramazzari a dinucchiuni
comu un cavaddu strantulatu – Forza,
‘n’atra dicina d’anni e am’arrivatu.
Ma è sempri cchiù mpittata sta muntata,
e nuddu cchiù mi pungi, o mi carizza
‘a crigna spiddizzata. E c’haiu a fari?
‘Un haiu ciatu, ‘un hai cchiù garruna,
ma sta cunsigna l’am’a cunsignari.
Scura la sira, vinni già lu nvernu
e mi dispiaci ppi li me’ parenti
di tuttu stu ritardu a scarricari
sta carrittata ‘i nenti, sta furtuna
nta lu barrancu eternu.”

Priparannu ‘u Natali

L’atrannu mi dicivi, riduliannu,
chi, si ci campu, quann’haiu cent’anni
e mi sduna lu senziu, forasia,
di comu sugnu e sempri haiu statu
nun si vidi nissuna diffirenza
(sempri cumprimintusa, tu, ccu mia).
Raggiuni avivi. Ma ‘un haiu a spittari
fin’a tannu, ca già vinni ‘u mumentu
di cunsignari pueta e poisii
a ‘na bedda nfirmera di trent’anni.

Ppi dìriti di comu sugnu sdatu,
avia nesciri, aieri, e nun truvavu
‘u portafogghiu. Cerca chi ti cerca,
l’avia ‘n sacchetta, ma ô chiuiri ‘a porta,
nun truvavu li chiavi; trovu ‘i chiavi
e mi manca l’ucchiali – maliditti
‘i fimmini, ‘u guvernu e ‘a malasorti.
Dopu ‘n’ura e tri quarti di riscediri
nni tutti li gnunati e di santiari,
passànnumi ‘n rivista (portafogghiu,
ucchiali, chiavi…), nun sapivu cchiui
unn’avia iri e soccu avia accattari.
M’assittai scunfurtatu nnô divanu
e mi misi a pinsari. Fussi megghiu,
pinsai, straviatu di li me’ pinseri,
lassari ‘a porta aperta e irimìnni
strati strati all’urbisca, a tambasiari
senza ucchiali e riali d’accattari.

Forsi m’avia scurdatu chi a Natali,
aguannu, ‘un haiu figghi di curdari
e arbuli e prisepi di cunzari.
‘A me famigghia si sminzau, spiriu
ccu tia ‘u me parintami – E pirchissu
mi veni quasi vogghia di scrivìriti
ppi diriti: ma basta ccu sti mussi:
facemu finta chi ‘un ci ha statu nenti
e veni cca, nni sta casa scurusa
a fari lustru. Vestiti di russu
e veni a jinchiri ‘a naca vacanti.

Propriu accussì, ppi sbàfara, scrivissi:
veni, nun ci pinsari, pigghia a machina
a falla sta sfurzata, stu piaciri:
comu li maggi, mettiti ‘n caminu,
porta ccu tia li baddi culurati,
a marinnuzza, ‘u sceccu e lu bamminu.
Si ‘un hai famigghia puru tu, si nivica
e senti friddu, si ‘a stidda cumeta
ti fa truvari ‘a strata, e ‘un hai turisti
casa casa, e ti manca autru chiffari,
si ‘un trovi puru tu soccu ti manca,
si puru tu pirdisti li me’ chiavi,
è apertu: trasi, senza tuppuliari.

Pigghiamula accussì

Sti amuri, chi mi mangianu e m’accurzanu
‘a vita a muzzicuni, comu fussi,
‘a vita, ‘na cuddura di sasizza!
Ognuna chi m’abbrazza e poi mi lassa
si nni strazza un buttuni, mi scamuzza
‘u salami, e mi sfarda l’arma e ‘u cori.
Ma tu, puru si stai luntana, tu
‘un ‘a cunsumi, ma ccu idda crisci.
Tu vai e veni, e iu moru e arriviusciu.
Tu, cosa tinta, sì ‘a me vita stissa.

Nun manca nenti

“Nun manca nenti nni sta casa”, dici
‘a matri dulurusa, ripinsannu
a comu, latri, la spugghiaru l’anni.
Mi servi ‘na scupitta, o un buttuni,
‘na pinna, un lazzu, ‘na pumata, ‘a burza
di l’acqua cavuda ppi ‘un dormiri sulu?
Nun c’è nenti chi ‘un c’è nni ddi casciuna
di dda cridenza ranni e nova nova
chi mi prisenta ogni vota c’arrivu.
“Talìa comu luccica”, mi dici.
Ca comu! Spicchjalìa puru ô scuru.

O matri curta curta e strantulata,
ca mi scantu ca cadi a ogni passu,
chi vai circannu, chi vai riscidennu
sira e matina ppi tutti li gnuni?
Sempri ‘n caminu di ‘na stanza a l’atra,
ti fermi, talii ‘n terra, accura ê pedi,
e cangi dirizzioni, e ccu tia stissa
parri e raggiuni. Mi pari spirduta
comu si ‘un fussi nnâ to vecchia casa,
ma a banna strana. Vai varculïannu
e zuppiannu e tantiannu ê seggi seggi,
e ‘un hai mai versu, ntamata e squeta
comu ‘na puddastredda sula sula.

“Sulu dui nni ristaru nnô puddaru:
iu e sta figghia malata e sturtigghiata”,
dici, ccu ‘a facci a l’aria. Poi t’assetti
sfinuta, e ti rancuri, ripetennu
chi nenti manca, nenti, nnâ to casa.
Ccu i sordi, poi, putemu fari ‘u furnu.
Chiddi boni si nni jeru, chiddi vecchi
e malati ristaru. Iu m’arricampu
ê festi festi, e lu to  cumpagnu
spatriàu ddassusu, d’unni ‘un c’è ritornu.

Li vitti puru iu li cangiamenti,
‘a mamina, ‘i bicchini, i muraturi.
Ma dda casa ‘a canusciu e l’arricordu
com’era cchiù di cinquant’anni arreri.
Chi fini ficiru ‘i beddi maduna
russicanti, ‘a tirrazza sularina,
‘i trunchi dî sulari, ‘i cammaruni?
Sì, ora è tutta nova, ci su’ tanti
cummidità; e ‘i vecchi casciabbanchi
funnu iccati di quantà a vadduni.
Ma ccu sti tabbi e sti tramenzi bianchi,
ccu tutti sti furchiuni rinnuvati,
mi pari un labbirintu scuru scuru.
Centu porti ci su’, ma nun si trova,
ppi nesciri, né porti né purtuni.

Picchissu ‘un sugnu mai né cca né ddà,
e ogni vota ca partu nun capisciu
di quali di li dui sdisulazzioni
staiu fuiennu. Un sacciu cchiù unni stari:
ccassusu ccu li mei menzi mugghieri
o ddagghiusu. Ca tantu, nni sta casa
comu nni chidda vannu varculiannu
ddi ummmiri scuntenti, e mi persuàrrinu
ca sugnu vecchiu e sulu puru iu.
Ccà puru ‘un manca nenti, grazziaddìu.

Filastrocca

Oggi è duminica
tagghiamu a testa a Minicu
Minicu nun c’è
a tagghiamo a lu re…

“Pirchì?”, ‘iu addimannavu,
ca eru un carusiddu
di quattr’anni. “Pirchì
am’a tagghiari a testa
a quarcunu? Chi ha fattu,
stu Minicu, o lu re?”

Lu re è malatu
a tagghiamu  ô surdatu…

Capivu pirchì Minicu
si sarvava: pirchì
nun c’era, avia scappatu.
Ma ‘u re? S’â scapulava
di muriri ammazzatu
pirchì era malatu?
“E chi ti vogghiu diri?”
rispunniva me matri.
“Quarcunu avi a muriri,
‘a filastrocca è chissa.”
“E si ‘u surdatu scappa?”
“‘A tagghiamu â badissa.”

Ora ch’haiu tant’anni
sugnu menu curiusu.
Tantu nun si capisci
dda cosa mistiriusa.
E mi mparai ‘a strofa,
sacciu comi finisci,
puru ‘n tempu di paci:

U surdatu fa la guerra
Tirritùppiti tutti ‘nterra.

A li voti, scrivennu,
mi pari di mulari
‘n cutiddazu, ppi fari
quarchi straggi o maceddu.
Sacciu puru pirchì
quarcunu miritassi
di tagghiàrici ‘u coddu.
Ma mori ccu ha’ muriri,
senza curpa o motivu,
e ccu ha’ viviri, vivi.
Ccu ci ngagghia ci ngagghia,
si sarva ccu nun c’è,
ccu è malatu, ‘un si sa.
Crisci, carusu. E tagghia.

Abballaccullùmmira

“È ‘n’abballaccullùmmira”, dicia
‘n amicu miu, rausanu o modicanu,
parrannu di ‘na zita chi l’avia
lassatu. Vulia diri chi dda fimmina
comu vistiti cangiava pinïoni
e amanti, o forsi chi nn’avia cchiù d’unu.
Nun mi nni fazzu gabbu, ca puru iu,
si mi ncagghiava, quann’eru carusu,
‘un ci spiavu ‘u nomu a ddù pirtusu.
Ma ‘un è chista ‘a caciuni ca li fimmini
m’hannu chiamatu sempri bannilora:
jè ca iu amu sulu a ccu nun c’è,
e parru e ballu, comu dda signura,
ccu l’ummiri, chi ‘un hannu facci e nomu,
e chi a li voti sunu cchiù ncustanti
di ‘na fimmina bedda, o di l’omu.

Hannu tanti virtù, l’ummiri amichi:
nun ti svotanu ‘a casa, ‘un arrizzettanu,
nun si tinginu l’ugna ppi uri e uri,
nun fannu vuci. Sunu silinziusi
ma parranu, a li voti, e ti la mbrogghianu
comu voi tu; e si li voi pigghiari,
accidiri, strazzari, ‘un ‘u poi fari.
A modu so, ti restanu fideli,
si dormunu ccu tia e s’arrisbigghianu
comu tu rapi l’occhi; e si spiriscinu,
sai chi si ‘un su’ davanti su’ darreri.
Pirchissu, quannu sugnu nnamuratu,
iu l’alluntanu li me’ maliamati:
ppi falli addivintari ummiri d’iddi
e ‘un ‘i perdiri cchiui. Li pozzu amari,
amàrini una sula o ‘na gran fudda,
senza tradiri e jessiri traditu.

Certi ummiri però sunu ziccusi:
ô cuntrariu di l’ummiredda tova,
nun s’astutanu quannu stuti ‘a luci.
Anzi, a lu scuru sunu cchiù prisenti
e ci piaci strubbàriti li sonni.
E quannu ‘a sira torni ad a to casa,
pigghianu ‘a forma di soccu nun trovi:
su’ ‘na seggia vacanti, ddu divanu
disertu, o ‘u fattu chi nun veni mai
l’ura ca veni chidda chi nun torna.
A cchiù mprisusa è dda magara ch’abbita
nnâ cammara unni dormi, e ‘un si ci scodda:
è ‘nu strazzu ciarusu nnô casciuni,
‘u cuscinu ‘i superchiu ncapu ‘u lettu,
dui tappini a nu gnuni ncutti ncutti.
Ti talii allura ô specchiu e idda ti dici
fastidïata e senza nudda vuci:
“fatti ssa barba”. E poi, vilinusa,
comu ‘na vota ti percia lu cori
ccu ‘na frasa accussì duci e amurusa
chi si l’hai tisa t’addiventa modda:
“È curpa tova”, dici, “ssu scunfortu
e ssu sdilliriu, ca di tanti pira
ti resta sulu scorci e piricudda.”

Scunciuru

Chi è sta vuci chi parra dintra ‘i mia?
Cu’ è? Chi vo’? E comu mi trasiu?
Cu’ la circau? Cu’ la ntirrugau?
Pirchì mi scuncica e mi cuntrarìa?
Cu’ lu nzullenta? Cu’ ci addumannau
cunsigghi e pinïoni e spiegazzioni?
È ‘n angilu strudusu, o ‘n farfareddu
malidittu? Vattìnni, tintazzioni!
Pirchì nsisti ccu sta parrata stramma,
cu stu latinu streuzu, a ricitari
‘na litania chi ‘un mi vossi nsignari?

‘Cu è stu spirtu chi mi dà cumanni
e tra mia e mia stissu metti focu?
È l’arma di me patri, o di me nannu
chi nun trova rizzettu nnê so’ lochi
e vivu mi ci voli arrizzittari?
Vattìnni, ‘un mi strubbari, ‘un mi straviari
di la mia mala strata, lassami iri
a llavancari ccu l’autri straneri.
Nun la vogghiu capiri sta parrata,
nun la vogghiu sintiri. ‘A curpa è tova
si sugnu distirratu, nudu e sulu.
Ti rrinìgu, ti cacciu, ti scunciuru.

21 novembri, festa d’a Maronna d’a Saluti

Certi voti mi pari, quannu scrivu,
d’essiri ‘un vecchiu strammu
chi parra sulu e sulu s’arrispunni.
Chi campani, chi scrusciu ca mi fannu
sti palori! Chi orchestra ch’haiu ‘n testa!
Chi tribbunali e iudici e avvucati!
Ma nun c’è nuddu ccà, fora di mia
e stu surdinu… Cu’ mi murmurìa?
A me imputata e iudici, ccussà,
passia ppi Vinezzia. ‘N cumpagnia
si sta gudennu stu jornu di festa.

Ma chi ci vinni a fari nni stu munnu
disertu, appressu a sti donnaprìciti?
E pirchì restu ccà, ora ca sacciu
parrari comu me matri mi fici?
Comu si nni mancassiru maronni
miraculusi, e babbi com’a mia,
nni du strazzu ‘i paisi! All’urtimata,
mi fazzu ‘a  cruci, e sai chi ti dicu?
Ti lassu stu caternu, pigghiu ‘u trenu
e mi cercu ddagghiusu ‘n’autra amica.